AN-2 Listy serwisone

Listy serwisowe

Przypis
Note
Nr listu ser­wisowego
Ser­vice Let­ter No.
Treść listu ser­wisowego
Ser­vice Let­ter Descrip­tion
Obow­iązu­jący na samolot
Applic­a­bil­ity
*An-2/001/2002
Zmi­ana 1
Rev. 1
Doku­men­tacja opisowo-eksploatacyjna samolotu PZL An-2.14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji.
PZL An-2 Air­plane Descriptive-Operating Doc­u­men­ta­tion.14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated.
*An-2/002/2002Doku­men­tacja opisowo-eksploatacyjna samolotu PZL An-2.14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji.
PZL An-2 Air­plane Descriptive-Operating Doc­u­men­ta­tion.14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated.
*An-2/003/2004Stan aktu­al­iza­cji doku­men­tacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL An-214.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji.
PZL An-2 Air­plane Descriptive-Operating Doc­u­men­ta­tion.14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated.
 An-2/004/2005Eksploat­acja pokryć płó­ci­en­nych  wg stanu tech­nicznego.14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji.
Main­te­nance of Fab­ric Skins “on Con­di­tion”14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated.
*An-2/005/2006Stan aktu­al­iza­cji doku­men­tacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL An-214.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji
PZL An-2 Air­plane Descriptive/Service Doc­u­men­ta­tion.14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated.
*An-2/006/2007Stan aktu­al­iza­cji doku­men­tacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL An-214.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji.
PZL An-2 Air­plane Descriptive/Service Doc­u­men­ta­tion.14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated
 *An-2/007/2008Stan aktu­al­ności doku­men­tacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL An-214.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji
PZL An-2 Air­plane Descriptive/Service Doc­u­men­ta­tion.14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated.
 An-2/008/2008Zabu­dowa aku­mu­la­torów żelowych A512/25.0G514.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji.
Instal­la­tion of gel bat­ter­ies A512/25.0G5.14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated.
 An-2/009/2008Real­iza­cja biule­tynów: 03603-E-8903656-E– 2002 i 03657-E– 200214.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Samolotów An-2 będą­cych w eksploat­acji, wypro­dukowanych przez WSK PZL– Mielec.
Real­iza­tion of 03603-E-8903656-E-2002 and 03657-E-2002 bul­letins.AN-2 air­craft pro­duced by WSK PZL–Mielec, dur­ing exploita­tion.
 An-2/010/2009Zabu­dowa radiostacji ratunkowej (ELT).Samolotów An-2 będą­cych w eksploat­acji, wypro­dukowanych przez WSK PZL– Mielec.
Build­ing of res­cue radio­sta­tion (ELT).14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 AN-2 air­craft pro­duced by WSKPZL–Mielec, dur­ing exploita­tion.
 An-2/011/2011Światła antykolizyjneSamolotów An-2 będą­cych w eksploat­acji, wypro­dukowanych przez WSK PZL– Mielec.
Anti-collision lightsAN-2 air­craft pro­duced by WSK PZL–Mielec, dur­ing exploita­tion.
 An-2/012/2011Kon­trola zas­trza­łów MSZ 410080 (Sz410080) mocow­a­nia pod­wozia.Samolotów An-2 będą­cych w eksploat­acji, wypro­dukowanych przez WSK PZL– Mielec.
MSZ 410080 (Sz 410080) struts type deter­mi­na­tion.AN-2 air­craft pro­duced by WSK PZL–Mielec, dur­ing exploita­tion.
  An-2/013/2013Stosowanie przenośnych gaśnic pokład­owych w samolocie An-2.Samolotów An-2 będą­cych w eksploat­acji, wypro­dukowanych przez WSK PZL– Mielec.
Use of portable on-board fire extin­guish­ers in the An-2 air­plane.An-2 air­craft man­u­fac­tured by WSK PZL-Mielec, dur­ing exploita­tion.
 An-2/014/2015Wprowadze­nie okresu prze­jś­ciowego w real­iza­cji biule­tynu An-20665-E-2014Samolotów An-2 będą­cych w eksploat­acji, wypro­dukowanych przez WSK PZL– Mielec i PZL Mielec
Tran­si­tion period in the imple­men­ta­tion of the bul­letin An-20665-E-2014An-2 air­craft man­u­fac­tured by WSK PZL-Mielec and PZL Mielec, dur­ing exploita­tion.
 An-2/015R2/2017Stan aktu­al­ności doku­men­tacji opisowo-eksploatacyjnej oraz wykaz ostat­nio wydawanych biule­tynów i listów ser­wisowych na samolot AN-2Samolotów An-2 wypro­dukowanych w Polsce i uję­tych w Pol­skim Rejestrze Statków Powi­etrznych
Up-to-date nature of the descrip­tion and oper­a­tion doc­u­men­ta­tion and the index of recently issued Newslet­ters and Ser­vice Let­ters for the An-2 plane.The An-2 planes pro­duced in Poland and entered in the Pol­ish Reg­is­ter of Planes
PrzypisNoteNr listu ser­wisowegoSer­vice Let­ter No.Treść listu ser­wisowegoSer­vice Let­ter Descrip­tionObow­iązu­jący na samolotApplic­a­bil­ity
An-2/001/2002Zmi­ana 1Rev. 1Doku­men­tacja opisowo-eksploatacyjna samolotu PZL An-2.Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji.PZL An-2 Air­plane Descriptive-Operating Doc­u­men­ta­tion.All An-2 Air­planes Being Oper­ated.