Historia

Nasza historia

Zapraszamy do poznania bliżej naszej historii i przekonania się, dlaczego Mieleckie Zakłady Lotnicze są jednym z najważniejszych graczy w branży lotniczej w Polsce i na świecie.

2002

Uzyskanie Specyfikacji Szkoleniowej TRTO

W dniu 31 października 2002 roku nasz Ośrodek Szkole­nia Lot­niczego EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. Zakład Usług Agrolot­niczych uzyskał Specy­fikację Szkole­niową TRTO (Type Rat­ing Train­ing Organ­i­sa­tion) nadaną przez Inspek­torat Per­son­elu Lot­niczego przy Urzędzie Lot­nictwa Cywilnego RP. Cer­ty­fikat dla naszego Ośrodka Szkole­niowego doty­czy pilotów pol­s­kich i obcokra­jow­ców oraz szkole­nia na tere­nie Pol­ski i poza jej grani­cami.

2001

Rozwój stacji paliwowych

W dniu 6 czer­wca 2001 otwarta została nasza stacja paliw lot­niczych TOTAL FINA i zatankowany został pier­wszy samolot PZL-104 Wilga.

2001

Sprzedaż udziałów

W dniu 28 sierp­nia 2001 roku europe­jskie kon­sor­cjum EADS CASA zakupiło 51% akcji PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. i w ten sposób wes­zliśmy w struk­tury najwięk­szej europe­jskiej firmy lot­niczej.

2000

Budowa nowego hangaru

W dniu 6 grud­nia 2000 roku otrzy­mal­iśmy poz­wole­nie na budowę nowego hangaru i w dniu 21 lipca 2001 roku pod­czas wyjaz­dowej sesji Zarządu miała miejsce ofic­jalna uroczys­tość przekaza­nia nam nowego hangaru o powierzchni 1080 m2.

2000

Rozwój siedziby firmy

W dniu 18 maja 2000 roku zakupil­iśmy nowy teren (1 ha 59 ar 35 m2) na lot­nisku w Mielcu wraz z budynkami, które zaadap­towal­iśmy na biura i plac pod nowy hangar.

1994

Powołanie głównej siedziby

Baza usług agrolot­niczych w Mielcu została ustanowiona główną siedz­ibą Zakładu Usług Agrolot­niczych w Mielcu w struk­turze PZL „Warszawa-Okęcie”.

1984

Szkolenia z gaszenia pożarów

ZUA przeszkolił pier­wszych pilotów w zakre­sie tech­nik i tech­nologii gaszenia pożarów. W tym samym roku w Polsce rozpoczęto wdrażanie pro­gramu zwal­cza­nia pożarów leśnych przy pomocy samolotów. Pier­wsze bazy prze­ci­w­pożarowe zor­ga­ni­zowano w Gozd­nicy, Szczecinie i Warsza­wie. Ilość baz zwięk­szała się z każdym rok­iem.

1986

Dotacje

Rząd Pol­ski obciął dotacje dla rol­nictwa i to w prak­tyce oznaczało koniec usług agrolot­niczych w Polsce. W efek­cie w roku 1991 zakon­trak­towany został tylko jeden AN-2 przez jedno z owych wiel­kich gospo­darstw rol­nych zwanych PGR-ami.

Okres od 1976 do 1980

Wzrost zatrudnienia

W okre­sie od 1976 do 1980 roku obszar objęty zab­ie­gami rol­niczymi przekraczał 2 mln hek­tarów rocznie. W tym okre­sie zatrud­nie­nie wzrosło z 240 osób (60 pilotów i 86 mechaników) w roku 1972 do 805 osób (266 pilotów i 298 mechaników) w roku 1986.

Okres lat 1972–1986

Rozwój usług agrolotniczych

był „zło­tym wiekiem” dla usług agrolot­niczych w Polsce ze szczytem przy­pada­ją­cym na rok 1980 – w tam­tych sezonach PGR-y (Państ­wowe Gospo­darstwa Rolne) kon­trak­towały śred­nio 150 samolotów przy gwaran­towanym min­i­mum nalotu na jeden samolot wynoszą­cym 360 godzin.

1972

Powołanie Zakładu Usług Agrolotniczych

w ramach struk­tury Pol­s­kich Zakładów Lot­niczych (PZL) „Warszawa Okę­cie” powołano Zakład Usług Agrolot­niczych.