Stan aktualności dokumentacji

Stan aktu­al­ności doku­men­tacji opisowo-eksploatacyjnej

  1. Instrukcja Obsługi Tech­nicznej samolotu An-2 z sil­nikiem ASz-62IR Część 1 wydanie 1 z 1988 roku, zmi­ana 65 z dnia 11 luty 2005 roku.
  2. Instrukcja Obsługi Tech­nicznej samolotu An-2 z sil­nikiem ASz-62IR Część II, Tom 1 — Ter­mi­narz Prac Okre­sowych — pła­towiec, sil­nik, wyposaże­nie rol­nicze. Wydanie 1 z 20 października 1976 roku, zmi­ana 2 z dnia 20 kwiet­nia 1990 roku.
  3. Instrukcja Obsługi Tech­nicznej samolotu An-2 z sil­nikiem ASz-62IR Część II, Tom 2 — Ter­mi­narz Prac Okre­sowych — wyposaże­nie elek­tryczne, osprzęt, wyposaże­nie radiowe. Wydanie 1 z 20 października 1976 roku, zmi­ana 3 z dnia 14 wrześ­nia 2001 roku.
  4. (AFM) Instrukcja Użytkowa­nia w Locie samolotu An-2 z sil­nikiem ASz-62IR wydanie z dnia 5 kwiet­nia 1983 roku, zmi­ana 30 z dnia 11 lutego 2005 roku.
  5. Instrukcja Napraw Bieżą­cych samolotu An-2 wydanie z wrześ­nia 1989 roku, zmi­ana nr 3 z dnia 19 marca 1991 roku.
  6. Zestaw­ie­nie pod­sta­wowych danych tech­nicznych agre­gatów i gotowych wyrobów stosowanych w samolocie An-2 Sygn. OBR SK Nr. 2/86