AN-2 – biuletyn

Wykaz biuletynów

BIULE­TYN / BUL­LETINwer­sja językowa
Lan­guage ver­sion
ilość stron
Pages
LP
It.
numer
No.
doty­czy
Descrip­tion
obow­iązuje na samoloty 
Applic­a­bil­ity
1K/03.569/87 Ser­wisowyZabu­dowy pokryć deko­ra­cyjnych i foteli pasażer­s­kich w kabinie pasażer­skiej1G223561G22357pol­ski5+2
K/03.569/87
Ser­vice
Instal­la­tion of dec­o­ra­tive pan­els and pas­sen­ger seats in pas­sen­ger cabinModel An-2R,
S/N 1G22356 & 1G22357
pol­ish
2R/03.573/87
Ser­wisowy
(anu­lowany)

Zami­any pod­wozia tyl­nego M42000 na Sz42000

1G062011G22360pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
13+4
R/03.573/87
Ser­vice
(can­celled)
Replace­ment of M42000 tail land­ing gear by Sz420001G062011G22360Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
3030601-BU-89
Ser­wisowy
Mon­tażu w kabinie załogi zasłonek do treningu i pilotażu samolotu w lotach wg przyrządów bez widoczności ziemi IFR1G0101pol­ski
rosyjski
7+1
030601-BU-89
Ser­vice
Instal­la­tion of shut­ters in cock­pit for  train­ing and pilot­ing the air­plane dur­ing flights under IFR1G0101Pol­ish
Russ­ian
4030603-E-89
Ser­wisowy
Resursów tech­nicznych s-tu An-2 za wyjątkiem sil­nika ASz62-IR wraz z jego agre­gatami kom­ple­tu­ją­cymiWszys­tkie samolotypol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
13+7
030603-E-89
Ser­vice
Ser­vice Life Changes of An-2 Air­plane with­out ASz-62IR Engine and its Acces­soriesAll air­planesPol­ish
Russ­ian
Eng­lish
5030609-BR-89
Ser­wisowy
Zami­any pod­wozia tyl­nego Sz42000 i M42000 na pod­wozie MSz42000 z golenią spawaną i blokadą w położe­niu neu­tral­nym.1G0101 do 1G23760pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
13+7
030609-BR-89
Ser­vice
Replace­ment of the Sz42000 and M42000 tail land­ing gear with the MSz42000 tail land­ing gear with welded leg and lock­ing in neu­tral posi­tion1G0101 to 1G23760Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
6030612-BR-90
Ser­wisowy
Zabu­dowy kli­matyza­cji kabiny załogi1G0101 do 1G23760pol­ski57+21
030612-BR-90
Ser­vice
Instal­la­tion of air con­di­tion­ing sys­tem in cock­pit1G0101 to 1G23760Pol­ish
7030613-BR-90
Ser­wisowy
Dopra­cow­a­nia i prz­eróbki samolotów An-2T (wer­sja trans­portowa); An-2TP(wersja transportowo-pasażerska) na An-2R (wer­sja rol­nicza).1G0101 do 1G23801pol­ski
rosyjski
79
Lacko f draw­ings
030613-BR-90
Ser­vice
Con­ver­sion and Mod­i­fi­ca­tion of the An-2T (cargo trans­port con­fig­u­ra­tion) &
An-2TP (cargo/passenger trans­port) to An-2R (agri­cul­tural ver­sion).
1G0101 to 1G23801Pol­ish
Russ­ian
8030614-BR-90
Ser­wisowy
Zabu­dowy poje­dynczego luku zasy­powego MSz0101400 i zbiornika chemikaliów OSz76619501G0101 do 1G23360
(oprócz 1G23255)
pol­ski
rosyjski
14
Lacko f draw­ings
030614-BR-90
Ser­vice
Instal­la­tion of Sin­gle Dwg. No. MSz0101400 Hop­per Fill­ing Door and Dwg. No. OSz7661950 Hop­per1G0101 to 1G23360
(except for 1G23255)
Pol­ish
Russ­ian
9030618-BI-90Infor­ma­cji o wydanych biule­ty­nach na samoloty An-2 w lat­ach 1989 pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
4
030618-BI-90Infor­ma­tion on Bul­letins for An-2 Air­plane, issued in 1989 Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
10030619-BU-90
Ser­wisowy
Zabu­dowy radiostacji KX 165 COMM/NAV i wskaźnika KI 206VOR/LOC/GSS-ty An-2 na których zamon­towane są dwie radiostacje VHFpol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
12+33
030619-BU-90
Ser­vice
Instal­la­tion of KX 165 VHF COMM/NAV trans­ceiver and KI 206VOR/LOC/GS indi­ca­torAn-2 Air­planes which are equipped with two VHF trans­ceiversPol­ish
Russ­ian
Eng­lish
11030624-BU-90
Ser­wisowy
Zabu­dowy transpon­dera KT 79. pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
7+18
030624-BU-90
Ser­vice
Instal­la­tion of KT 79 transpon­der Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
12030625-BU-90
Ser­wisowy
Zabu­dowy radiostacji KX 165, transpon­dera KT 76A, nada­jnika ratunkowego
ELT 10
1G23731pol­ski
ang­iel­ski
15+15
030625-BU-90
Ser­vice
Instal­la­tion of KX 165 VHF COMM trans­ceiver NAV receiver, KT76A transpon­der
ELT 10 emer­gency loca­tor trans­mit­ter
1G23731Pol­ish
Eng­lish
13030627-BE-90
Ser­wisowy
Pomi­aru i lik­widacji drgań zespołu napę­dowego (śmigła) samolotu An-2.1G23731pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
5
030627-BE-90
Ser­vice
Mea­sure­ment and elim­i­na­tion of the An-2 air­craft power plant (pro­peller) vibra­tions1G23731Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
14030628-E-90
Ser­wisowy
Zmi­any treści punktu 2.2 w biule­tynie 030603-E-891G0101 s-ty pro­dukcji PRLpol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
5+1
030628-E-90
Ser­vice
Changed it. 2.2 of the bul­letin No. 030603-E-901G0101 Air­planes made in  PolandPol­ish
Russ­ian
Eng­lish
15030637-BE-91
Ser­wisowy
Uzu­pełnie­nie Instrukcji Obsługi Tech­nicznej s-tu An-2 z silnikiemASz62 IR część I wydanie 1966 i 1988 w j. pol­skim i w j. ang­iel­skim pol­ski
ang­iel­ski
3
030637-BE-91
Ser­vice
Sup­ple­ment to Ser­vice and Main­te­nance Instruc­tion for An-2 air­craft pow­ered by ASz62 IR engine, Part one, Issue 1966 and 1988, in Pol­ish and Eng­lish Pol­ish
Eng­lish
16030641-BK-91
Ser­wisowy
Zabu­dowy lamp antykolizyjnych MSŁ-3 na s-tach An-2 wszys­t­kich wer­sji1G0101 do 1G24060pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
10+5
030641-BK-91
Ser­vice
Instal­la­tion of anti­col­li­sion lights MSŁ-3 on all types of An-2 air­planes1G0101 to 1G24060Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
17030642-K-91
Ser­wisowy
Zabu­dowy pod­wójnego układu sterowa­nia hamul­cami kół1G0101pol­ski
rosyjski
14+11
030642-K-91
Ser­vice
Instal­la­tion of dou­ble con­trol sys­tem of wheels brakes1G0101Pol­ish
Russ­ian
18030643-K-91
Ser­wisowy
Zabu­dowy pasów bez­pieczeństwa do foteli w kabinie załogi1G0101pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
6+4
030643-K-91
Ser­vice
Instal­la­tion of iner­tial safety belts in the pilots cabin (cock­pit).1G0101Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
19030645-BI-93Infor­ma­cji o wydanych biule­ty­nach An-2 w lat­ach 19911992. pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
4
030645-BI-93Infor­ma­tion on bul­letins issued for the An-2 with in 19911992 Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
20030652-I-95
Ser­wisowy
Zas­tosowa­nia aparatury agrolot­niczej rys. Sz7628600 na samolotach wer­sji rol­niczej An-2.Wszys­tkie s-ty An-2pol­ski,
ang­iel­ski
10
030652-I-95
Ser­vice
Intro­duc­tion of Dwg. No. Sz7628600 Agri­cul­tural Aer­ial
Appli­ca­tion Sys­tem on An-2 in Agri­cul­tural Con­fig­u­ra­tion
All An-2 air­craftPol­ish,
Eng­lish
21030653-E-95
Ser­wisowy
Uzu­pełnie­nie biule­tynu Nr 030603-E-89. Zmi­ana punktu 2.6 w/w biule­tynu. Eksploat­acja pokryć płó­ci­en­nych wg stanu tech­nicznegoWszys­tkie s-ty An-2

pol­ski,
ang­iel­ski

Ogranic­zony zastą­pi­ony biule­tynem
030657-E-2002

030653-E-95
Ser­vice
Sup­ple­ment to the bul­letin No. 030603-E-89. Revised para. 2.6 of the above bul­letin enabling the oper­a­tion of fab­ric skin on tech­ni­cal con­di­tionAll An-2 air­craftPol­ish,
Eng­lish
22030654-I-98Infor­ma­cji o wydanych biule­ty­nach w lat­ach 19931997Wszys­tkie s-ty An-2pol­ski,
ang­iel­ski
3
030654-I-98Infor­ma­tion on bul­letins issued for the An-2 with in 19931997All An-2 air­craftPol­ish,
Eng­lish
23030655-E-99
Ser­wisowy
Eksploat­acji samolotów An-2 wg stanu tech­nicznego.Wszys­tkie s-ty An-2pol­ski,
ang­iel­ski
Ogranic­zony zastą­pi­ony biule­tynem
030656-E-2002
030655-E-99
Ser­vice
Oper­a­tion of An-2 Air­craft „ON CON­DI­TION”.All An-2 air­craftPol­ish,
Eng­lish
24030656-E-2002
Ser­wisowy
Eksploat­acji samolotów An-2 wg stanu tech­nicznegoWszys­tkie s-ty An-2 7+200
030656-E-2002
Ser­vice
Oper­a­tion of An-2 Air­craft „ON CON­DI­TION”.All An-2 air­craftPol­ish,
Eng­lish
25030657-E-2002
Ser­wisowy
(anu­lowany)
Uzu­pełnie­nie biule­tynu Nr 030603-E-89. Zmi­ana pkt. 2.6 w/w biule­tynu umożli­wia­jąca eksploat­ację pokryć płó­ci­en­nych wg stanu tech­nicznegoWszys­tkie s-ty An-2pol­ski,
ang­iel­ski
26
030657-E-2002
Ser­vice
(can­celled)
Sup­ple­ment to the Bul­letin No. 030603-E-89. Revised para. 2.6 of the above Bul­letin enabling the oper­a­tion of fab­ric skin on tech­ni­cal con­di­tionAll An-2 air­craftPol­ish,
Eng­lish
26Dyrek­tywa Zdat­ności
SP-00202004-A
Zabez­pieczenia s-tu przed startem z zamon­towanymi blokadami sterów i lotek oraz z pokrow­cem dajnika ciśnienia dynam­icznegoWszys­tkie s-ty An-2pol­ski,
ang­iel­ski
1
AD
SP-00202004-A
Air­craft take-off pre­ven­tion with fixed aileron and wing high-lift device clamps and air­speed tube coverAll An-2 air­craftPol­ish,
Eng­lish
2703658-E-2005
Ser­wisowy
Pro­ce­dury wdraża­nia samolotów An-2 eksploa­towanych w lot­nictwie wojskowym do eksploat­acji w lot­nictwie cywilnym.Wszys­tkie s-ty An-2pol­ski,
ang­iel­ski
4
030658-E-2005
Ser­vice
Pro­ce­dure for Imple­men­ta­tion of An-2 Air­planes Oper­ated in Mil­i­tary Avi­a­tion into Oper­a­tion in Civil Avi­a­tionAll An-2 air­craftPol­ish,
Eng­lish
2803659-E-2005
Ser­wisowy
Dopuszczenia płynu hydraulicznego ORLEN OIL H-515 pro­dukcji ORLEN OIL Sp. z o.o. do eksploat­acji w samolotach An-2Wszys­tkie s-ty An-2pol­ski,
ang­iel­ski
6
030659-E-2005
Ser­vice
Approval of ORLEN OIL H-515 hydraulic fluid pro­duced by ORLENOIL Sp. z o.o. for oper­a­tion in An-2 air­planesAll An-2 air­craftPol­ish,
Eng­lish
29An-2660-E– 2010
Ser­wisowy
Zabu­dowy:
–  radiostacji KX 165A COM/NAV/GS i wskaźnika KI 206
–  transpon­dera KT 76A z wysokoś­ciomierzem kodu­ją­cym ACK A30
–  bloku radio naw­iga­cyjnego GNS-430 ze wskaźnikiem GI-106A,
–  storm­scopa WX-500
–  audio pan­elu GMA340
–  wysokoś­ciomierza typ: 5934PAD3186
1G22951pol­ski,
ang­iel­ski
10+11
An-2660-E-2010
Ser­vice
Instal­la­tion:
KX 165A COM/NAV/GS trans­ceiver cou­pled with KI 206 indi­ca­tor
KT 76A transpon­der cou­pled with ACK A30 encod­ing altime­ter
GNS 430 trans­ceiver cou­pled with GI 106A indi­ca­tor
WX-500 storm­scope
GMA-340 audio panel 5934PAD3186 altime­ter
1G22951Pol­ish,
Eng­lish
30An-2661-E-2010
Ser­wisowy
Zabu­dowy na kolek­torze wylotu spalin przedłuże­nia wydechu firmy
Tabal nr rys 01.1000.00.
Wszys­tkie s-ty An–2 wypro­dukowany przez WSK PZL Mielecpol­ski,
ang­iel­ski
4+1
An-2661-E-2010
Ser­vice
Instal­la­tion of flue pipe to the manifold’s exhaust exten­sion
01.1000.00 Tabal No scratches
All An-2 air­craft man­u­fac­tured in WSK PZL MielecPol­ish,
Eng­lish
31An-2662-E-2010
Ser­wisowy
Zwięk­sze­nie wielkości resursu między naprawamiWszys­tkie s-ty An–2 wypro­dukowany przez WSK PZL Mielecpol­ski,
ang­iel­ski
9
An-2662-E-2010
Ser­vice
Exten­sion of Time Between Over­haul for air­frameAll An-2 air­craft man­u­fac­tured in WSK PZL MielecPol­ish,
Eng­lish
32AN-20663-E-2014Eksploat­acji prze­wodów gumowych po upły­wie resursu tech­nicznego Wszys­tkie s-ty An–2 wypro­dukowany przez WSK PZL Mielecpol­ski,
ang­iel­ski
6
Rub­ber hoses– ser­vice life lim­itsAll An-2 air­craft man­u­fac­tured in WSK PZL MielecPol­ish,
Eng­lish
33AN-20665-E-2014 Zmi­ana resursu tech­nicznego pokryć płó­ci­en­nych i ich eksploat­acja po upły­wie resursu, wg stanu tech­nicznegoWszys­tkie s-ty An–2 wypro­dukowany przez WSK PZL Mielecpol­ski,
ang­iel­ski
6+2

Ser­vice life change of fab­ric skins  and oper­at­ing after period limit

All An-2 air­craft man­u­fac­tured in WSK PZL MielecPol­ish,
Eng­lish
PrzypisNoteNr listu ser­wisowegoSer­vice Let­ter No.Treść listu ser­wisowegoSer­vice Let­ter Descrip­tionObow­iązu­jący na samolotApplic­a­bil­ity
An-2/001/2002Zmi­ana 1Rev. 1Doku­men­tacja opisowo-eksploatacyjna samolotu PZL An-2.Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji.PZL An-2 Air­plane Descriptive-Operating Doc­u­men­ta­tion.All An-2 Air­planes Being Oper­ated.