Klauzula informacyjna dla...

Klauzula informacyjna dla odbiorców korespondencji elektronicznej

Odbiorco korespondencji kierowanej z domeny mzl.com.pl

Spółka pod firmą Mieleckie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. pragnie zapewnić skuteczną ochronę danych osobowych osób, których dane przetwarza. Jeśli otrzymałeś jakąkolwiek wiadomość z adresu @mzl.com.pl –Twoje dane osobowe (czyli adres poczty elektronicznej oraz dane osobowe zawarte w treści korespondencji) są przetwarzane przez Mieleckie Zakłady Lotnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu.

Ponieważ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, dalej: „RODO”), nakłada na nas obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych, dlatego chcemy żebyś wiedział i był świadomy jakie dane oraz w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z ochroną Twoich danych osobowych. W związku z tym, uważnie zapoznaj się z poniższą klauzulą, a w razie wątpliwości, skorzystaj z przysługujących Ci praw.

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą Mieleckie Zakłady Lotnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Lotniskowa 33B, 39-300 Mielec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000970520, NIP 8172205057, REGON 521966340, adres e-mail: kontakt@mzl.com.pl, tel. + 48 17 773 99 00 (dalej jako „Administrator” ).
[Cel i uzasadniony interes] Twoje dane osobowe, w tym m.in. adres poczty elektronicznej, są przetwarzane w celu realizacji bieżącego kontaktu, współpracy zawodowej, przyjmowania i składania ofert oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną w procesach biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora. Bez wykorzystania tego kanału komunikacji działalność Administratora nie mogłaby sprostać rozwojowi technologicznemu, a kontakt z Tobą mógłby okazać się znacznie utrudniony, a nawet niemożliwy.
[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych, jak również podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
[Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skutecznego kontaktowania się przez Administratora.
[Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Obecnie Administrator nie planuje przekazywania danych odbiorców korespondencji kierowanej z domeny mzl.com.pl poza obszar EOG. W przypadku, gdy Administrator podejmie decyzję o przekazywaniu danych osobowych odbiorców poczty elektronicznej poza obszar EOG nastąpi to wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo, a aktualna informacja o tym zostanie przekazana odbiorcy korespondencji i zamieszczona na stronie www.mzl.com.pl (w zakładce „Dane osobowe”).
[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

Mając na uwadze specyfikę poczty elektronicznej i jej szerokie zastosowanie, może się zdarzyć, że Twoje dane kontaktowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. Wskazanie konkretnego podmiotu, który udostępnił nam Twoje dane nie jest jednak możliwe w przedmiotowej klauzuli – mającej charakter generalny dla wszystkich odbiorców korespondencji z domeny mzl.com.pl

Ponadto, możesz być jednym z odbiorców poczty elektronicznej z domeny mzl.com.pl o którym, ze względu na łączące Cię z Administratorem stosunki prawne i faktyczne, możemy posiadać i przetwarzać zgodnie z prawem szerszy zakres danych osobowych niż wynikające tylko z komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dlatego w celu pozyskania kompleksowej informacji o przetwarzanych danych osobowych prosimy o zapoznanie się również, z odpowiednimi szczegółowymi klauzulami informacyjnymi dotyczącymi Ciebie zamieszczonymi na stronie www.mzl.com.pl (w zakładce „Dane osobowe”).

Jeśli nie znajdujesz klauzuli informacyjnej właściwej dla siebie, masz wątpliwości w związku z jej treścią bądź potrzebujesz informacji szczegółowej o przetwarzanych danych osobowych, prosimy o kontakt (dane do kontaktu wskazaliśmy powyżej).

Klauzula informacja dla kontrahentów, ich reprezentantów i pracowników

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Mieleckie Zakłady Lotnicze sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Lotniskowa 33B, NIP 8172205057, KRS 000097020, REGON 521966340.
 2. Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać dodatkowe informacje lub w przypadku, gdy masz jakieś wątpliwości, możesz uczynić to pod adresem: Mieleckie Zakłady Lotnicze sp. z o.o., adres: ul. Lotniskowa 33B, 39-300 Mielec, adres e-mail: kontakt@mzl.com.pl,  tel. +48 17 773 99 00
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • Prowadzenia ustaleń i negocjacji odnośnie przedmiotu współpracy i warunków tej współpracy, w oparciu o zasadę, która głosi, że przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, z inicjatywy osoby, której dane te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (przetwarzanie to dotyczy osób stanowiących rejestrową reprezentację firmy, a więc będących stroną umowy);
  • Faktycznego wykonania umowy, z uwzględnieniem operacji bieżącej komunikacji i wzajemnej sprawozdawczości, w oparciu o zasadę, która głosi, że przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (przetwarzanie to dotyczy osób stanowiących rejestrową reprezentację firmy, a więc będących stroną umowy);
  • Prowadzenia wzajemnych rozliczeń oraz realizacji obowiązku archiwizacji dokumentacji rozliczeniowej, w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do realizacji obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Źródłem tego obowiązku prawnego są postanowienia ustawy o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej;
  • Prowadzenia komunikacji niezbędnej do koordynacji współpracy, w oparciu o zasadę, która głosi, że dozwolone jest przetwarzanie, które jest niezbędne ze względu na realizację działań w prawnie uzasadnionym interesie strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest uprawnienie Pani / Pana pracodawcy do delegowania zadań i zarządzania czasem pracy (przetwarzanie to dotyczy pracowników i współpracowników podmiotu wchodzącego w relacje z Mieleckimi Zakładami Lotniczymi sp. z o.o);
  • Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 4. Pani / Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, przekazane przez inne osoby z Państwa organizacji lub też otrzymane przez nas od Państwa samych.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą procesowane przez czas potrzebny do ustalenia warunków i nawiązania współpracy lub do momentu powzięcia przekonania o braku możliwości zawarcia takiej współpracy.
 6. W przypadku nawiązania współpracy, Pani / Pana dane będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy.
 7. Dane osobowe, zawarte w dokumentacji rozliczeniowej, będą przechowywane przez pięć lat licząc od roku następującego po roku wystawienia tej dokumentacji, zgodnie z obowiązkiem ustawowym.
 8. Po zakończeniu współpracy, dane poddane zostaną archiwizacji, dla potrzeb ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane te nie będą podlegały żadnemu innemu przetwarzaniu i będą przechowywane do momentu przedawnienia się tych roszczeń (przez okres 6 lat).
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).
 10. Administrator wspiera się usługami Podmiotów przetwarzających w zakresie wsparcia serwisowego na sprzęt i oprogramowanie.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
 13. Osobom będącym pracownikami lub współpracownikami podmiotu wchodzącego we współpracę z Mieleckimi Zakładami Lotniczymi sp. z o.o. przysługuje również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku złożenia skutecznego sprzeciwu, osoby te mogą również skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.
 14. Osobom, których dane osobowe przetwarzanie są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (patrz ust. 3, powyżej), przysługuje prawo do przenoszenia dotyczących ich danych osobowych.
 15. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
 16. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych jest równoznaczne z niemożliwością zawarcia umowy, a w przypadku pracowników i współpracowników podmiotu będącego stroną umowy, uniemożliwi realizację obowiązków służbowych lub umownych.
 17. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Niezależnie od zamieszczenia ww. klauzul informacyjnych na stronie internetowej, Administrator realizuje obowiązki informacyjne wynikające z RODO w sposób ciągły w bezpośrednim kontakcie z osobami, których dane dotyczą.