Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki stanowią informacje chronione przed ujawnieniem.  Jeśli ta wiadomość nie jest przeznaczona dla Ciebie, uprzedzam, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione. Jeśli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami. Dziękuję.

This email including all attachments may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail and all attachments. Any copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail and the attachments without consent is strictly forbidden. Thank you.

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem korespondencji za pomocą poczty elektronicznej są Mieleckie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu (39 300) przy ul. Lotniskowej 33B. Dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania oraz odbierania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1), a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest prowadzenie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania. Odbiorcami danych są adresaci wysyłanej korespondencji. Osobie, której dane dotyczą przysługuje, na zasadach i w trybie określonym w ww. rozporządzeniu, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości prowadzenia korespondencji za pomocą poczty elektronicznej. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.