Usługi przeciwpożarowe

Ochrona przeciwpożarowa

Mieleckie Zakłądy Lotnicze posi­ada bogate, wielo­let­nie doświad­cze­nie w usłu­gach prze­ciw pożarowych i gaśniczych nie tylko w Polsce ale również w wielu kra­jach na świecie np. Por­tu­galii, Hisz­panii, Włoszech, Grecji, Chile. Dodatkową zaletą naszej oferty jest pro­fesjon­alna, doświad­c­zona załoga dys­ponu­jąca sze­rokim know-how w zakre­sie orga­ni­za­cji i wykony­wa­nia usług agrolot­niczych oraz przeciw-pożarowych. Do dys­pozy­cji klien­tów ofer­u­jemy 42 samoloty M18B Dro­mader.

Dodatkowe wyposaże­nie samolotów do lotów gaśniczych:

  • stan­dar­d­owa insta­lacja do gaszenia pożarów
  • wielo­funkcyjna aparatura do gaszenia pożarów
  • insta­lacja do spi­eni­a­nia środ­ków gaśniczych
  • dwus­tronny zawór do tankowa­nia wody

Główne para­me­try robocze ładunków prze­ciwpożarowych:

BOMBA WODNA   czas zrzutu „bomby wodnej” 2200 litrów   2.2 sekundy
   rozmiary plamy „bomby wodnej”   25 x 75 m (82 x 246 ft)
ZRZUT ZAPOROWY, IZOLACYJNY  rozmi­ary zrzutu izo­la­cyjnego  20 metrów
  szerokość  od 20 metrów na początku
do 10m na końcu
  całkowita dłu­gość zrzutu  470 metrów
  środek gaśniczy może być dzielony na kilka części 
  czas zrzutu 2200l 11 s

Zalety stosowa­nia insta­lacji pian­otwór­czej:

  • zwięk­sze­nie efek­ty­wności zrzutów prze­ciw pożarowych
  • zmniejsze­nie kosztów oper­a­cyjnych – pilot ma możli­wość zmi­any dawek środka spi­eni­a­jącego
  • możli­wość zmi­any stęże­nia środka pian­otwór­czego
Kontakt

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Klienci MZL mają dostęp do wykwalifikowanego personelu, który służy fachową pomocą
i doradztwem na każdym etapie współpracy. Nasza Firma  stara się zapewnić swoim klientom wsparcie na każdym poziomie, począwszy od konsultacji i doboru odpowiedniego rozwiązania,
aż po realizację i serwisowanie usług.

Jesteśmy do waszej dyspozycji