Usługi patrolowania obszarów

Patrolowanie obszarów leśnych

Obec­nie prężnie rozwi­ja­ją­cym się sek­torem usług jest patrolowanie, mon­i­tor­ing kom­plek­sów leśnych, dróg, ruro­ciągów itp. Mieleckie Zakłady Lotnicze ofer­ują klien­tom samoloty PZL-104 Wilga, które z uwagi na sto­sunkowo niskie koszty eksploat­acji są atrak­cyjne do świad­czenia tego typu usług.

Do celów patrolowa­nia kom­plek­sów leśnych nieza­stą­pi­ony jest również samolot M18B Dro­mader, który równocześnie jest przy­go­towany do naty­ch­mi­as­towej akcji gaśniczej, mając na pokładzie urządzenia do zrzutu „bomby wod­nej” lub wyko­na­nia zrzutów izo­la­cyjnych.

Na życze­nie Klienta przewidu­jemy zamon­towanie na pokładzie samolotu spec­jal­isty­cznego sprzętu umożli­wia­jącego per­fek­cyjny mon­i­tor­ing gazo­ciągów, ropociągów itp.

Kontakt

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Klienci MZL mają dostęp do wykwalifikowanego personelu, który służy fachową pomocą
i doradztwem na każdym etapie współpracy. Nasza Firma  stara się zapewnić swoim klientom wsparcie na każdym poziomie, począwszy od konsultacji i doboru odpowiedniego rozwiązania,
aż po realizację i serwisowanie usług.

Jesteśmy do waszej dyspozycji