Pilot – Instruktor

Miejsce pracy: Mielec

Wymagania:

Licencja pilota CPL,
umiejęt­ność pracy w sys­temie zadan­iowym,
zna­jo­mość języka ang­iel­skiego poz. 4,
samodziel­ność w real­iza­cji zadań,
twór­cze pode­jś­cie do zadań i prob­lemów,
efek­ty­wna komu­nikacja,
sum­i­en­ność, dokład­ność,
zaan­gażowanie,
dys­pozy­cyjność.

Mle widziane:

uprawnienia instruk­tora FI/CPL, FI, IR
doświad­cze­nie.

Oferujemy:

intere­su­jącą pracę w znanej i prężnie rozwi­ja­jącej się fir­mie,
możli­wość roz­woju zawodowego,
szkole­nia,
dynam­iczne i pełne wyzwań środowisko pracy.

Stanowisko pilota instruktora w firmie Mieleckie Zakłady Lotnicze jest odpowiedzialnym stanowiskiem, wymagającym od kandydatów spełnienia określonych wymagań.

Wymagane jest posiadanie licencji pilota CPL oraz umiejętności pracy w systemie zadaniamiowym, co oznacza, że kandydat powinien być zdolny do skutecznego planowania i realizacji działań w ramach określonych zadań i celów.

Dodatkowo, ważnym wymaganiem jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, ponieważ jest to język międzynarodowej komunikacji w lotnictwie. Kandydat powinien także posiadać umiejętności komunikacyjne i efektywnie porozumiewać się z innymi członkami zespołu.

Wymagana jest także samodzielność w realizacji zadań oraz twórcze podejście do problemów, co oznacza, że kandydat powinien być w stanie samodzielnie podejmować decyzje i znajdować rozwiązania problemów. Ważnymi cechami kandydata są także sumienność i dokładność, ponieważ błędy w pracy pilota instruktora mogą mieć poważne konsekwencje.

Wymagane jest także zaangażowanie oraz dyspozycyjność, co oznacza, że kandydat powinien być gotowy do pracy w elastycznych godzinach oraz podejmować się dodatkowych obowiązków w razie potrzeby.

Mile widziane są uprawnienia instruktora FI/CPL, FI oraz doświadczenie, co oznacza, że osoby posiadające takie kwalifikacje mają większe szanse na zdobycie stanowiska.

Firma oferuje interesującą pracę w znanej i prężnie rozwijającej się firmie, możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia oraz dynamiczne i pełne wyzwań środowisko pracy.

Osoby, które spełniają wymagania, proszone są o przesłanie CV na adres firmy lub skorzystania z formularza poniżej.

Zapraszamy Cię do odkrycia fascynującego świata lotnictwa i dołączenia do zespołu Mieleckich Zakładów Lotniczych – jednego z najważniejszych graczy na globalnej scenie lotniczej. Nasza firma oferuje nie tylko pracę, ale również niesamowite możliwości rozwoju, pasję i przynosi wkład w tworzenie przyszłości lotnictwa.

Aplikuj do Mieleckich Zakładów Lotniczych