Obsługa techniczna i CAMO

Zarządza­nia Ciągłą Zdat­noś­cią do Lotu Statków Powi­etrznych

Nasza firma świad­czy usługi w zakre­sie Zarządza­nia Ciągłą Zdat­noś­cią do Lotu Statków Powi­etrznych nieuży­wanych w komer­cyjnym prze­wozie lot­niczym. Do korzys­ta­nia z naszych usług zapraszamy właś­ci­cieli pry­wat­nych statków powi­etrznych oraz firmy prowadzące lot­niczą dzi­ałal­ność gospo­dar­czą w zakre­sie usług lot­niczych (AWC) i ośrodki szkole­nia (FTO/TRTO).

Naszym klien­tom ofer­u­jemy zarządzanie ciągłą zdat­noś­cią do lotu dla samolotów o maksy­mal­nej masie star­towej nie przekracza­jącej 5700 kg:

 • An-2
 • Cessna C-152
 • PZL-104 Wilga 35A
 • PZL M18
 • inne typy wg indy­wid­u­al­nych ustaleń.

Pon­adto, ofer­u­jemy możli­wość zindy­wid­u­al­i­zowa­nia pro­gramu współpracy z każdym z naszych klien­tów.

W odpowiedzi na ros­nące zain­tere­sowanie MZL wzbo­gaciło doty­chczas ofer­owane usługi i obec­nie pro­ponuje swoim Klien­tom:

Prace na pła­towcu:

 • Przy­go­towanie samolotu w ramach bieżącej obsługi.
 • Wymi­ana agre­gatów i podze­społów.
 • Wykony­wanie pro­cesów określanych w biule­ty­nach tech­nicznych.
 • Wykony­wanie zale­ceń listów ser­wisowych oraz dyrek­tyw zdat­ności.
 • Sprawdze­nie i reg­u­lacja sys­temów awioniki.
 • Wykony­wanie napraw bieżą­cych i napraw spec­jal­nych.
 • Obsługa tech­niczna w całym zakre­sie prac okre­sowych.
 • Wprowadzanie usprawnień, mody­fikacji wg biule­tynów.
 • Waże­nie i wyz­naczanie środka ciężkości.
 • Wprowadzanie zale­ceń przedłuża­ją­cych resurs samolotu.
 • Przepłót­ni­a­nia zespołów (skrzy­dła, state­czniki, stery) tkan­iną sty­lonową lub baweł­ni­aną
 • Wery­fikacja struk­tur zespołów:
  • Naprawy bieżące.
  • Usuwanie usterek.
 • Mal­owanie samolotu.
 • Prze­bu­dowanie samolotu na odpowied­nią wer­sję.
 • Real­iza­cja biule­tynów.
 • Wery­fikacja sprzętu elek­trycznego.

Prace na sil­niku ASz-62IR:

 • Demon­taż i mon­taż sil­ników na pła­towcu.
 • Planowane prace obsłu­gowe.
 • Kon­serwacja sil­nika.

Prace na śmigle AW-2:

 • Demon­taż i mon­taż śmigła.
 • Przedłuże­nie okresu kalen­dar­zowego.
 • Planowane prace obsłu­gowe.

Sprzedaż samolotów i części.

Regen­er­acja i naprawa części.

Kontakt

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Klienci MZL mają dostęp do wykwalifikowanego personelu, który służy fachową pomocą
i doradztwem na każdym etapie współpracy. Nasza Firma  stara się zapewnić swoim klientom wsparcie na każdym poziomie, począwszy od konsultacji i doboru odpowiedniego rozwiązania,
aż po realizację i serwisowanie usług.

Jesteśmy do waszej dyspozycji